SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SP2 W TUSZYNIE :)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W TUSZYNIE

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową nr 2 im Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie (zwanej dalej Szkołą) jest Dyrektor Szkoły mgr Barbara Krawczyk-Podlecka.

2) Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie, ul. Poniatowskiego 11, 95-080 Tuszyn lub dzwoniąc pod numer 426143986.

3)Może Pan/Pani również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Tomasza Filipiak pisząc na adres e-mail: t.filipiak@secmed.pl

4) Administrator przetwarza dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będącego pod opieką na podstawie art. 6 ust.1 lit. c), d), e ) Rozporządzenia w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59),  w szczególności art. 133 oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198 z zm.), w celu prowadzenia rekrutacji do szkoły oraz  realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą, a nadto w celu  promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia.

5) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

7) Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

8) Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.