SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE SP2 W TUSZYNIE :)

Aktualności

24 marca 2020 11:36 | Aktualności

Informacja dyrektora szkoły do rodziców


Informacja dyrektora szkoły

dla Ucznia i Rodzica oraz Nauczycieli

w sprawie przygotowania do realizowania

w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

zadań Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Ustalenia wstępne:

 

Komunikacja na linii uczeń – nauczyciel – rodzic – wychowawca – dyrektor szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12 odbywa się poprzez: e-dziennik, pocztę elektroniczną, kontakt telefoniczny, komunikatory, platformy edukacyjne, inne.

O innych niż powyższe terminach konsultacji nauczyciel informuje ucznia, rodzica, wychowawcę danej klasy i dyrektora szkoły.

 

W celu równomiernego obciążenia ucznia w poszczególne dni tygodnia oraz biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne dzieci i zalecenia WHO dotyczące czasu pracy z użyciem monitorów ekranowych ilość godzin danego przedmiotu/ilość zajęć w ramowym planie nauczania dzielimy na pół (w klasach I – VI 0,5 godziny zaokrąglamy w dół, w klasach VII – VIII – w górę) i mamy ilość godzin do zrealizowania w kształceniu na odległość, z tego wyznaczamy ok. 25% na pracę przy komputerze.

Taka pozwoli zorganizować życie domowe, również wówczas, gdy rodzina dysponuje jednym komputerem, a korzysta z niego dwoje lub więcej dzieci.

W ten sposób np. uczeń klasy VIII pracuje tygodniowo w kształceniu na odległość ok. 18h z czego mniej więcej 5h przy komputerze.

W czasie do egzaminu ósmoklasisty dopuszczalne jest nieco większe obciążenie ucznia klasy VIII kształceniem w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język obcy) pod warunkiem odciążenia z innych przedmiotów.

Ustalenia powyższe dotyczą pracy ucznia, nie nauczyciela. Ta pozostaje bez zmian.

 

Zadania dyrektora szkoły:

 1. Kieruje pracą szkoły, tj. wyznacza zadania nauczycielom i nadzoruje ich pracę.
 2. Informuje zdalnie rodziców o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły.
 3. We współpracy z nauczycielami ustala:

a)      sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,

b)      możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych,

c)      formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,

d)     ilość przekazywanego materiału w danym dniu,

e)      metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,

f)       formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,

g)      tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem.

 

Zadania Nauczyciela:

 1. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i wychowawcze (zajęcia lekcyjne, zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wyłączeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających kreatywność uczniów, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w ramach kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego)
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej nauczyciel planuje w ramach swojego obowiązującego planu lekcji, z uwzględnieniem:

a)      równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b)      zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

c)      możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d)     łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e)      ograniczeń wynikających ze specyfiki danych zajęć.

 1. Informuje dyrektora szkoły o tygodniowym zakresie treści nauczania swoich przedmiotów lub zajęć oraz źródłach i materiałach, niezbędnych do realizacji zajęć, w tym przede wszystkim materiałach
  w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 2. Dostosowuje tygodniowy zakres treści nauczania oraz źródła i materiały do indywidualnych potrzeb
  i możliwości ucznia, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach, wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
 3. Skrupulatnie dokumentuje swoją pracę, m. in. poprzez bieżące uzupełnianie wpisów w e-dzienniku (temat zajęć i frekwencja – przy czym wysłanie materiałów do wszystkich uczniów oznacza 100% frekwencji na zajęciach, uczeń ma na wejściu ocenę dobrą zachowania. W zależności od obowiązkowości, rzetelności i terminowości  w wypełnianiu obowiązków uczniowskich ocena ulega podwyższeniu lub obniżeniu.) oraz w inny, dowolnie wybrany sposób. Jeśli nauczyciel widzi, że któryś z uczniów nie odbiera materiałów, informuje o tym fakcie wychowawcę, a ten podejmuje działania wyjaśniające, we wsparciu pedagoga szkolnego.
 4. Zaznacza w e-dzienniku w panelu Zadania domowe źródła i materiały, niezbędne do realizacji zajęć,
  w tym przede wszystkim materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać oraz zadania do wykonania i termin wykonania danego zadania. W przypadku ucznia z dostosowaniami nauczyciel kontaktuje się indywidualnie z uczniem lub rodzicem i przekazuje powyższe informacje.
 5. Ustala sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach, a następnie informuje o ustalonych sposobach wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
 6. Zgłasza potrzebę modyfikacji Szkolnego Zestawu Programów Nauczania bezpośrednio do dyrektora szkoły, jeśli taka potrzeba zaistnieje po dokonaniu analizy programów nauczania. Nauczyciel w miarę potrzeby dokonuje weryfikacji tych programów i tak dostosowuje swoją pracę z uczniami, aby zrealizować podstawę programową przewidzianą dla danego przedmiotu czy etapu edukacyjnego.

 

Zadania Wychowawcy:

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Wychowawcę, że obciążenia dla uczniów są zbyt duże, informuje on
  o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie i prosi o zweryfikowanie ilości zadań. W przypadku, gdy takie działanie nie odniesie skutku, wychowawca informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
 2. Na podstawie informacji przekazanej przez nauczycieli uczących w danej klasie przygotowuje informację zbiorczą dla rodziców. Umieszcza w niej m. in.:

a)      przewidywany sposób/ sposoby komunikowania się z uczniami w celu przekazywania im informacji
i uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów,

b)      sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,

c)      sposób informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach,

d)     sposób informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach,

e)      źródła i materiały, w sposób możliwie krótki, niezbędne do realizacji zajęć, w tym przede wszystkim materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.

 1. Przesyła zbiorczą informację o powyższych do rodziców swojej klasy oraz do dyrektora szkoły.
 2. Informuje nauczycieli uczących w danej klasie i czuwa nad tym, aby uczniowie danej klasy korzystali
  w miarę możliwości z jednej, maksymalnie dwóch platform edukacyjnych. Pozwoli to na uniknięcie chaosu informacyjnego i konieczności logowania się do kilku, kilkunastu platform.
 3. Czuwa we współpracy z pedagogiem szkolnym nad „frekwencją” czyli odbieraniem przez uczniów lub rodziców wiadomości i materiałów, reaguje na bieżąco, gdy nauczyciele zgłaszają, że uczeń ma problemy w komunikacji zdalnej.
 4. W ramach prowadzonych godzin z Wychowawcą przynajmniej raz w tygodniu pozostaje z uczniami ze swojej klasy w bezpośrednim kontakcie z użyciem narzędzi do zdalnej komunikacji. O terminie takiego „spotkania” wychowawca informuje uczniów lub rodziców i dyrektora szkoły. Zaznacza termin w e-dzienniku w panelu Sprawdziany, żeby wyeliminować możliwość nałożenia się dwóch i więcej „spotkań” w tym samym czasie.

 

Zadania Ucznia:

 

 1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązuje kontakt z Wychowawcą i Nauczycielami.
 2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizuje naukę własną w domu. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 3. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłasza nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 4. Kontroluje czas spędzony przy komputerze,  nie przedłuża go niepotrzebnie. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe.
 5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 6. Pamięta o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane).

 

Zadania Rodzica:

 

 1. Zachęca dziecko do samodzielnej pracy.
 2. Pozostaje w stałym w kontakcie z Wychowawcą i Nauczycielami: udostępnia swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzysta regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdza stronę internetową szkoły.
 3. W miarę możliwości wspiera (ale nie wyręcza) dziecko w wykonywaniu zadanych prac.
 4. Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystuje z pożytkiem dla dziecka. Pozwala, by stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. W ten sposób wzbogaca się ich słownictwo i wiedzę o świecie.
 5. Wykorzystuje pobyt w domu na wspólne czytanie książek, rozmawianie o nich, objaśnianie. Głośne czytanie oraz słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania.
 6. Próbuje włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej).

 

                                                                                                     Barbara Krawczyk-Podlecka

                                                                                                                      Dyrektor Szkoły

Przeczytano: 340 razy. Wydrukuj|Do góry